Marcs pressupostaris

El marc pressupostari general intenta projectar la situació econòmica de l’Ajuntament durant tot el mandat per tal de conèixer la capacitat financera real de l’Ajuntament. S’ha de tenir en compte que el baix nivell de variabilitat dels ingressos d’un ajuntament, a diferència d’una empresa privada, fan del marc pressupostari una bona eina de gestió.

Enllaços relacionats
Marcs pressupostaris

275

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA