Liquidació del pressupost

Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es formula la Liquidació del Pressupost, els comptes anuals de l’Ajuntament (Compte General) i es realitzen els informes financers anuals.

En aquest apartat es mostren les dades de la liquidació dels pressupostos dels anys tancats, amb les corresponents aplicacions pressupostàries d'ingressos i despeses.

Enllaços relacionats
Liquidació del pressupost

381