Urbanització i obres públiques

Redacció i tramitació de projectes d´obres municipal que afectin al sistema viari, zones verdes i equipaments. Seguiment tècnic de totes les obres.

 

Contingut:

  • Projectes d´urbanització
  • Redacció projectes d´obres
  • Aprovació projectes tècnics d´obra municipal ordinària
  • Seguiment execució projectes d´obra municipal ordinària
  • Contractes menors d´obres
  • Conservació edificis municipals i gestió dels plans d´autoprotecció

 

Enllaços relacionats
2017 Projecte reurbanització carrer València (tram entre el carrer Girona i el Torrent Santa Anna)

306

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 Indicadors de transparència