Planejament i gestió urbanística municipal

Planificació del territori municipal i participació en el planejament supramunicipal i territorial. Gestió i tramitació de les actuacions necessàries per a executar el planejament.

Continguts:

 • Participació en el Planejament Territorial, Plans Directors Sectorials, ....
 • Modificacions Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
 • Plans parcials urbanístics
 • Plans especials autònoms i de desenvolupament
 • Plans de millora urbana
 • Convenis urbanístics
 • Tramitació expedients d´equidistribució: reparcel·lacions en totes les seves modalitats
 • Expedients d´expropiació
 • Expedients de cessions urbanístiques
 • Expedients d´ocupació directa
 • Dret de reallotjament

Enllaços relacionats
POUM i altra normativa urbanística
Inici procediment declaració BCIL (Bé cultural d'interès local) de la fàbrica Can Sanpere
Aprovació inicial projecte de reparcel·lació Banyeres
Convenis urbanístics

734

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 Indicadors de transparència