Primilia Serveis

Primilia Serveis L´Ajuntament de Premià de Mar compta amb Premià Serveis Municipals, S.L.U. amb nom comercial PRIMILIA SERVEIS. Constituïda  com a societat mercantil de capital exclusivament municipal, està destinada a la gestió directa de serveis urbanístics i municipals.
 
Realitza les funcions d´àmbit municipal que li siguin encomanades per l´Ajuntament de Premià de Mar relacionades amb:

  • Promoció, gestió i execució urbanística; remodelació o reforma de zones urbanes i realització d´obres urbanes; redacció de plans urbanístics, projectes d´urbanització i d´obres  i tots aquells instruments i documents d´ordenació i gestió urbanística que es contemplen a la legislació; promoció, construcció i rehabilitació de tota classe de béns immobles; manteniment elements públics; gestió d´instal•lacions energètiques; gestionar l´adquisició de mobiliari i material d´oficina.
  • Gestió dels mitjans de comunicació pública. Promoció d´espectacles, festes i actes esportius
  • Gestió de transports, gestió i explotació d´ aparcaments i  dels espais d´aparcament sota control horari (zona blava)
  • I, en general, gestió i explotació de tot tipus de serveis públics que li siguin encomanats.

Enllaços relacionats
Informació sobre Primilia Serveis

351