Lleis de transparència, accés a la informació pública i bon govern (catalana i espanyola)

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya va aprovar, en el Ple del dia 18 de desembre de 2014, la proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquesta llei té per objecte:

a) Regular i garantir la transparència de l’activitat pública.
b) Regular i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
c) Establir els principis i les obligacions de bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs, el personal al servei de l’Administració i la resta de persones a qui és aplicable aquesta llei.
d) Aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes.
e) Regular el règim de garanties i responsabilitats per l’incompliment dels deures i les obligacions establerts per aquesta llei. 

La llei es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 31 de desembre de 2014 (DOGC núm. 6780).


La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

La Ley se aplica a todas las Administraciones públicas y a todo el sector público estatal, así como a otras instituciones, como son la Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con las actividades sujetas a Derecho Administrativo.

La Ley establece las obligaciones de publicación que afectan a las entidades públicas para garantizar la transparencia en su actividad y regula el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública.


Enllaços relacionats
Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno