Taxes i preus públics

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l'Ajuntament per regular els diferents tributs que formen la hisenda local i la gestió del sistema tributari. Els tributs municipals i ingressos de dret públic són: impostos, taxes, preus públics i contribucions especials.

En principi s'aproven cada vegada que hi ha una variació, normalment un cop a l'any i dins el darrer trimestre de l’any anterior a l'exercici fiscal.


TAXES I PREUS PÚBLICS:

Quan l'ajuntament realitza activitats que beneficien o afecten particularment al ciutadà, pot exigir taxes o preus públics. Per exemple, per a la utilització del sòl públic (de forma privativa o especial), per a la prestació de serveis públics o per a la realització d'activitats o tasques administratives. Les taxes són tributs que paga el ciutadà perquè utilitza per al seu benefici privat un bé públic.

La diferència entre una taxa i un preu públic és que la taxa s’estableix per a serveis que només presta l’Ajuntament (per exemple: la recollida d’escombraries, els guals...) i el preu públic s’utilitza per aquells serveis que també pot prestar l’empresa privada (per exemple: l’Escola de Música).

Enllaços relacionats
Calendari fiscal
Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
Taxes per la prestació de serveis o la realització d'activitats administratives
Preus públics

902