Impostos

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l'Ajuntament per regular els diferents tributs que formen la hisenda local i la gestió del sistema tributari. Els tributs municipals són: impostos, taxes, preus públics.

També pot aprovar ingressos de dret públic com són les contribucions especials.

En principi s'aproven cada vegada que hi ha una variació, normalment un cop a l'any i dins el darrer trimestre de l’any anterior a l'exercici fiscal.


Els IMPOSTOS MUNICIPALS són:

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Per als propietaris, usufructuaris o concessionaris de qualsevol bé immoble o propietat (pis, plaça de garatge, traster, botiga, casa, despatx, etc.) de Premià de Mar.

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 

Per a tots els propietaris de vehicles donats d'alta a Premià de Mar.

Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

Per a la persona que ven un pis, una plaça de garatge, un traster, una botiga, una casa, etc., per l'increment del valor que ha experimentat el terreny mentre n'ha estat propietària.

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)

Per a les persones físiques jurídiques o les entitats que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin propietaris o no de l’immoble en el qual es fa. Tindrà consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui s’hagi de fer càrrec de les despeses o el cost que comporti la seva realització.

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Han de pagar aquest impost les empreses o entitats que han obtingut un import net de la seva xifra de negocis igual o superior al milió d'euros durant el penúltim exercici.

Enllaços relacionats
Calendari fiscal
Impostos

477