Grups d'Interès i Registre

Els Grups d'Interès són persones físiques o jurídiques privades i organitzacions sense personalitat jurídica que realitzen activitats, directes o indirectes, de participació activa en l’elaboració i aplicació de les polítiques publiques de l’Ajuntament i del seu sector públic amb la finalitat d’influir, directa o indirectament, en l’orientació d’aquestes polítiques, en defensa d’un interès propi, de tercers o general. 

El Registre, es crea a partir de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern per donar a conèixer les persones i grups que busquen influir en els processos d'elaboració i aplicació de les polítiques públiques, les activitats influència que desenvolupen, davant de qui les exerceixen, amb quins mitjans i resultats.

 

A on em puc registrar o consultar els grups d'interès?

Podeu fer-ho al Registre de grups d'interès de Catalunya.

 

Quins avantatges té?

Per als servidors públics, una major confiança i tranquil·litat. Si el grup d'interès està inscrit en el Registre, el servidor públic sap que establir-hi relacions o contactes és perfectament legítim i adequat i que la interrelació es desenvoluparà en un marc de transparència i integritat. 

Per als grups d'interès, més facilitat de relació i participació i un major prestigi. La inscripció en el Registre de grups d'interès genera diversos avantatges a l'hora de relacionar-se amb l'Administració i amb els organismes i entitats que integren el seu sector públic i d'accedir a la informació sobre la seva activitat i iniciatives. La seva subjecció a la normativa reguladora dels grups d'interès també els presenta davant de l'Administració i del conjunt de la societat com a organitzacions ètiques i responsables que amb el seu exemple contribueixen a la qualitat democràtica del país. 

Per a la societat, més transparència, control i més confiança en les institucions. L'existència del Registre i la informació que difon permeten al conjunt de ciutadans conèixer les relacions que s'estableixen entre les institucions públiques i els grups d'interès, saber quan es produeixen, a través de quins canals, amb quins efectes o resultats i d'acord amb quines regles de conducta.