Accés a la informació pública

Què és el Dret d’Accés a la Informació Pública?

El dret d'accés a la informació pública és el dret que tenen totes les persones tant a títol individual com a representants de persones jurídiques a accedir a la informació pública, és a dir als continguts o documents en poder de l'administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Qui ho pot sol·licitar?

Totes les persones més grans de 16 anys

Com s’ha de demanar?

  • Presencialment mitjançant una instància general a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
  • Telemàticament mitjançant els tràmits en línia de l’Ajuntament de Premià de Mar

Requisits necessaris

a) Identificació del sol·licitant
b) Concreció de la informació que es sol·licita 
c) Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions
d) La modalitat que prefereixi per a accedir a la informació sol·licitada, si s’escau

Terminis

La resolució es farà en el termini d’un mes a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Pot prorrogar-se o suspendre en els casos establerts expressament en les lleis

...

 

Normativa que es regeix

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència bon govern i accés a la informació pública

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern