debat

Data d'inici: 07/03/2017

Etiquetes
 • Participació Ciutadana
 • Ordenança

Ordenança Municipal dels Clubs Socials de Cànnabis

 

En els darrers anys han proliferat les peticions d’autorització municipal per a la instal·lació de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis.

Els clubs socials o associacions de cànnabis, són associacions sense ànim de lucre que s’auto abasteixen i distribueixen cànnabis entre els seus propis socis -consumidors terapèutics i/o lúdics-, tots ells majors d’edat i en un àmbit privat, reduint els efectes associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis.

A data d’avui no existeix normativa estatal, i per part de la Generalitat de Catalunya, l’únic marc normatiu sobre aquesta activitat és la resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s’aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions de cànnabis i els seus clubs socials i les condicions  de l’exercici de la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya. 

 

Presentació d'aportacions:

Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en l'elaboració de normes, i abans d'haver redactat el projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta pública per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions.

Qui ho consideri adient, pot remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, fins el dia 23 de maig de 2017 (inclòs) a l'apartat DEBAT.

 

Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa

Donar compliment a l’acord aprovat pel Ple municipal en sessió ordinària celebrada en data 20 de juliol de 2016, respecte la regulació de les activitats dels clubs socials de cànnabis.

Regular l’activitat dels clubs socials de cànnabis del municipi respecte la seva ubicació i les condicions d’exercici que han de complir en matèria de seguretat, salubritat i higiene, amb l’objectiu de protegir a les persones usuàries i als veïns i veïnes.

 

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La regulació d’aquestes activitats a través de la nova Ordenança municipal, permetrà que les associacions que estiguin interessades en realitzar l’activitat dins del nostre municipi, siguin coneixedors del tràmit subjecte a l’activitat i les condicions que hauran de complir.

A partir de l’entrada en vigor de la present ordenança, les activitats que ja estaven en funcionament, disposaran d’un termini per adaptar-se a la nova regulació.

 

Objectius de la norma

-Garantir que l’obertura d’aquest tipus d’establiments es realitzi per associacions d’usuaris degudament inscrites en els registres públics i, en conseqüència, amb normes de funcionament clares i conegudes.

-Fixar unes distàncies mínimes entre aquesta activitat i els centres educatius i centres sanitaris, per motius de salut pública, per evitar ni que sigui de manera indirecta, la promoció al consum d’una substància que pot tenir especials efectes nocius en poblacions de risc: grups vulnerables com ara menors o persones diagnosticades amb patologies mentals.

-Fixar un mínim de distàncies entre els establiments on es realitza aquest tipus d’activitat, per poder evitar possibles efectes negatius i/o perjudicials i, en conseqüència les molèsties dels veïns.

-Establir unes condicions de funcionament, seguretat, salubritat i higiene per l’exercici d’aquesta activitat, amb l’objectiu de protegir a les persones usuàries i als veïns i veïnes.

 

Possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries

L’absència d’Ordenança per regular les activitats de les associacions de cànnabis, suposaria aplicar únicament els criteris sanitaris establerts en la resolució SLT/32/2015 citada anteriorment.

Una possible conseqüència de no regular aquest tipus d’activitat a través de l’ordenança, tal i com estant realitzant diversos municipis, és l’increment de la demanda d’activitats d’aquesta naturalesa aprofitant la manca de regulació.

 

Us convidem a formular propostes i suggeriments a la nova ordenança dels Clubs Socials de Cànnabis fins el dia 23 de maig (inclòs) en aquest apartat o bé a l'adreça participacio@premiademar.cat 

Disposeu de tota la informació a l'apartat de "PRESENTACIÓ"

 

debat

Data d'inici: 07/03/2017

Etiquetes
 • Participació Ciutadana
 • Ordenança

Ordenança Municipal dels Clubs Socials de Cànnabis

 • GO Premià nobody profile image
 • [[ c.title ]]

  [[ c.created_at | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' ]]h · [[ c.author.username ]]
  • [[ a.title ]]

   [[ a.created_at | date:'dd/MM/yyyy HH:mm' ]]h · [[ a.author.username ]]

   [[ a.comment ]]

  • GO Premià nobody profile image

debat

Data d'inici: 07/03/2017

Etiquetes
 • Participació Ciutadana
 • Ordenança

Ordenança Municipal dels Clubs Socials de Cànnabis